Naujienos

2021. 12. 01

  

 

BUS TIESIAMI VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLAI Į SODININKŲ BENDRIJAS „PUŠELĖ“, „RASA“ IR „DUKSTYNĖLĖ“

 

       2021-10-12 d. su UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (toliau – VIPA) buvo pasirašyta sutartis numatyto įgyvendinti investicijų projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ finansavimui pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonę 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ ir priemonę Nr. 05.3.2-FM-F-015 „Vandentvarkos fondas“.

       Bendra investicijų projekto vertė 1.403.781,64 Eur. Finansuojama dalis iš Grąžinamosios subsidijos 610.831,07 Eur, paskola iš Vandentvarkos fondo – 792.950,57 Eur.

       Priemonės 05.3.2-VIPA-T-024 „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“ remiama veikla – centralizuotųjų nuotekų surinkimo sistemų įrengimas ir (arba) nuotekų išleidimo tinklų tiesimas aglomeracijose, kuriose susidaro 2000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų atitinkanti apkrova.

       Investicijų projekto ,,Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų plėtra Ukmergės rajono savivaldybėje“ tikslas - padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Ukmergės rajono savivaldybėje. Projekto uždavinys – plėsti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų infrastruktūrą Ukmergės aglomeracijoje.

       Ukmergės rajono savivaldybės sodininkų bendrijose „Pušelė“, „Rasa“, „Dukstynėlė“ nėra nutiestų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, todėl sodininkų bendrijose gyvenantys gyventojai negali naudotis centralizuota vandentiekio ir nuotekų sistema. Atliekant Ukmergės rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimą, tankiausiai apgyvendintos minėtų bendrijų dalys buvo įtrauktos į Ukmergės miesto aglomeraciją, todėl atsirado galimybė jose nutiesti nuotekų tinklus iš dalies finansuojant ES lėšomis, o vandentiekio tinklų statybos finansavimui gauti lengvatinę paskolą iš „Vandentvarkos fondo“.

       Įgyvendinant projektą numatoma:

       1. Nutiesti apie 2630 m vandentiekio ir apie 2630 m nuotekų tinklų sodininkų bendrijoje „Pušelė“ kaip pavaizduota 1 pav. ir prijungti prie tinklų 82 būstus, kurių savininkai pasirašė įsipareigojimus dėl prisijungimo. Ateityje, atsiradus poreikiams, tinklai bendrijoje galės būti plečiami.

       2. Nutiesti apie 3015 m vandentiekio ir apie 4385 m nuotekų tinklų sodininkų bendrijose „Rasa“ ir „Dukstynėlė“ kaip pavaizduota 2 pav. ir prijungti prie tinklų 88 būstus, kurių savininkai pasirašė įsipareigojimus dėl prisijungimo. Ateityje, atsiradus poreikiams, tinklai bendrijose galės būti plečiami.

 

 

1. pav. Sodininkų bendrijos „Pušelė“ vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo schema

 

2. pav. Sodininkų bendrijų „Rasa“ ir „Dukstynėlė“ vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo schema

 

       Įrengus naują infrastruktūrą gyventojams bus sudarytos sąlygos naudotis švariu geriamuoju vandeniu ir centralizuota nuotekų surinkimo sistema. Naujų nuotekų surinkimo ir vandentiekio tinklų įrengimas sumažins neigiamą poveikį aplinkai, prisidės prie žmonių gyvenimo kokybės gerinimo. Investicijų projektas reikšmingai prisidės prie socialinės atskirties mažinimo, gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, sveikatos ir aplinkosaugos būklės gerinimo Ukmergės rajono savivaldybėje.

       Tinklų statybos darbai prasidės kai bus parengti projektai, parinkti darbus atliksiantys rangovai, gauti reikiami leidimai darbų vykdymui. Tikėtina, kad darbai prasidės 2022 m pavasarį. Projekto įgyvendinimo pabaiga numatyta 2023 m rugsėjo 1 dienai.

       Iškilus klausimams dėl projekto įgyvendinimo ir kitais klausimais gyventojai gali kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ gamybinį-techninį skyrių telefonais 8 610 21017 (SB „Rasa“ ir SB „Dukstynėlė“ klausimais) ir 8 610 63020 (SB „Pušelė“ klausimais).