Naujienos

2017. 03. 15

 

 

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ STATYBA IR REKONSTRAVIMAS UKMERGĖS MIESTE

       Pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-R-007 įgyvendinimo priemonę „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“  UAB „Ukmergės vandenys“  kartu su partneriu Ukmergės rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą „Paviršinių nuotekų tinklų statyba ir rekonstravimas Ukmergės mieste“  Projekto finansavimui 2016 m. gruodžio 30 d. su LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra buvo pasirašyta projekto finansavimo sutartis Nr. 05.1.1-APVA-R-007-01-0001. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma 1.255.591,00 Eur. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 1.067.252,35 Eur Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšų Projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Likusi Projekto išlaidų dalis bus apmokama pareiškėjo ir partnerio lėšomis pagal pasirašytą Partnerystės sutartį.

       Nepakankamas paviršinių nuotekų surinkimo infrastruktūros išvystymas sąlygoja problemų atsiradimą mieste: nevalytomis paviršinėmis nuotekomis teršiami gruntiniai vandenys, Šventosios upė ir jos intakai, stiprių liūčių metu neužtikrinamas normalus transporto eismas, didėja rizika paviršinėmis nuotekomis užtvindyti gatves ir gyvenamas teritorijas. Įgyvendinamu Projektu siekiama pagerinti paviršinių nuotekų surinkimą nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant sumažinti gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis riziką ir neigiamą poveikį aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste.

       Projekto įgyvendinimo metu Ukmergėje numatoma nutiesti paviršinių nuotekų surinkimo tinklus Vasario 16-osios gatvėje ir atskirose Deltuvos, A. Smetonos, Paupio ir Vilniaus gatvių atkarpose, kuriose lietaus metu kaupdavosi vanduo, apsunkindamas transporto judėjimą. Nutiesus 2,56 km tinklų bus surenkamas paviršinis vanduo nuo 51,2 ha ploto. Ant naujai įrengto vandens išleidėjo Vasario 16-osios g. bus sumontuoti paviršinio vandens valymo ir apskaitos įrenginiai. Projekto lėšomis bus įsigytas specializuotas automobilis paviršinių nuotekų tinklų eksploatacijai.

       Įgyvendinus Projektą bus pagerintas paviršinių nuotekų surinkimas nuo gyvenamųjų teritorijų,  sumažinta gatvių užtvindymo paviršinėmis nuotekomis rizika ir neigiamas poveikis aplinkai bei ekonomikai Ukmergės mieste.

       Projekto tikslinės grupės yra Ukmergės miesto Deltuvos, A. Smetonos, Vasario 16-osios, Paupio ir Vilniaus ir aplinkinių gatvių gyventojai, Ukmergės r. savivaldybės administracija ir UAB „Ukmergės vandenys“.