Naujienos

2016. 05. 18

 

Rimas ARLINSKAS

UAB „Ukmergės vandenys“ direktorius

 

Gimtoji žemė. 2016 m. gegužės 12 d., ketvirtadienis, Nr. 53

 

2015 m. rugsėjo mėnesį buvo baigtas įgyvendinti 2007–2013 m. Europos Sąjungos finansinės paramos laikotarpio projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergės rajone“ Nr. VP3-3.1-AM-01-V-02-095. Vandentiekio ir nuotekų tinklai buvo nutiesti Ukmergėje, Vepriuose, Taujėnuose, Šaukavoje, Vidiškiuose, Šventupėje, Žemaitkiemyje, Jonuškuose, Statikuose, tačiau dar daugelis gyventojų delsia prie jų jungtis. Tai – Ukmergės miesto Žalgirio, Artilerijos, Artilerijos skg., Pavasario, Žilvičių, Laukų, Antakalnio, Draugystės, Vasarnamių gatvių gyventojai; sodininkų bendrijų „Draugystė“, „Vaivorykštė“, „Šventosios“ nariai; Vidiškiuose – Liepų ir Taikos gatvių gyventojai; Taujėnuose – Darbininkų, Jaunimo, Sodų, Šviesos, Ukmergės, Veterinarijos, Užugirio gatvių gyventojai; Vepriuose – Geldutės, Pergalės, Pušyno, Ukmergės gatvių gyventojai; Žemaitkiemyje – Draugystės, Pavasario, Parko, Vėjų, Paežerės gatvių gyventojai.

 

Netinkamai tvarkomas Už nuotekas – administracinė atsakomybė

Kovo 22–25 dienomis UAB „Ukmergės vandenys“ darbuotojai kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros, seniūnijų atsakingais specialistais lankėsi pas Ukmergės miesto ir rajono gyventojus, turinčius galimybę prisijungti prie centralizuotų buitinių nuotekų tinklų, siekdami išsiaiškinti, kaip yra tvarkomos buityje susidarančios nuotekos, kurios iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų neturėtų patekti į gamtinę aplinką.

Nuotekų kaupimo rezervuarų savininkai ir (ar) naudotojai privalo periodiškai tikrinti nuotekų kaupimo rezervuaro sandarumą ir pastebėję, kad nuotekų kaupimo rezervuaro turinys tirštėja ir/ar nedidėja kaupiamų nuotekų kiekis (proporcingai sunaudotam geriamojo vandens kiekiui), turi patikrinti rezervuaro sandarumą. Nustatę, kad jis nesandarus, nedelsdami imtis priemonių jam užsandarinti.

Patikrinimo metu nustatyta, kad deklaruoti suvartoto geriamojo vandens kiekiai keletą ar net dešimtį kartų viršija išvežtų nuotekų kiekį, todėl gyventojai įspėti dėl netinkamo nuotekų tvarkymo. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarka reglamentuojama 2015 m. sausio 9 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-18. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 str. 2 d. 6 p., individualiai tvarkomas nuotekas gyventojai privalo atiduoti nuotekų tvarkytojui, t. y. UAB „Ukmergės vandenys“. Už aplinkos teršimą numatyta administracinė atsakomybė pagal LR ATPK 516 straipsnį, baudos dydis – nuo 57 iki 2 896 Eur.

 

Suskubusiems – nuolaidos

Projektų vykdytojai privalo pasiekti planuotus prisijungimų rodiklius iki 2016 metų pabaigos, todėl prašome gyventojus, kurie, turėdami galimybę dar neprijungė savo namų prie naujai nutiestų vandentiekio ir nuotekų tinklų, nedelsiant kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“ ir pateikti prašymus supaprastinto projekto parengimui ir darbų atlikimui. Suskubusiems tai atlikti iki liepos 1 dienos bus taikomos nuolaidos už atliekamus tinklų įvedimo darbus. Taip pat sudaroma galimybė už atliktus darbus atsiskaityti per 3–5 mėnesius. Detalesnę informaciją dėl prisijungimo galimybių, techninių sąlygų išdavimo, projektų parengimo, darbų atlikimo galima gauti atvykus į vandens tiekimo įmonę 104 kabinetą arba telefonu 8 614 12 982.

Siekdami priminti gyventojams apie galimybę prisijungti prie centralizuotų tinklų ir paraginti tai padaryti, bendrovės darbuotojai pas juos lankysis. Kartu bus pasitelkiami seniūnijų bei aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai, kurie domėsis, kaip tvarkomos nuotekos, ar sandarūs nuotekų kaupimo rezervuarai, kaip dažnai iš jų išvežamos nuotekos.

 

Kodėl verta prisijungti?

Prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos naudinga, nes Ukmergėje ir rajono gyvenvietėse vandentiekiu tiekiamas geriamasis vanduo 100 proc. atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 reikalavimus. Naudodami šulinių vandenį gyventojai rizikuoja savo sveikata, nes daugumoje rajone tirtų šulinių aptinkamos normas viršijančios nitratų ir nitritų koncentracijos.

Tinkamiausias buitinių nuotekų tvarkymas – naudotis centralizuotų nuotekų surinkimo tink-lais. Nuotekos surenkamos ir į nuotekų valyklas patenka saugiai, todėl nebeteršiama aplinka, nebesklinda nemalonūs kvapai.

Užs. Nr. 0015292/16