Naujienos

2013. 02. 22

Nacionalinė bendroji strategija pabrėžia vandens apsaugos ir susijusių direktyvų įgyvendinimo bei tęstinumo svarbą. Vandentvarkos infrastruktūros plėtros projektai, kurių metu tiesiami nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai, statomi nauji ir rekonstruojami seni nuotekų bei vandens gerinimo įrenginiai, jau ne vienerius metus įgyvendinami visoje Lietuvoje pasinaudojant Europos Sąjungos fondų parama.
Europos Sąjungos investicijos į vandentvarkos ūkį, kurios užtikrina gyventojams galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų, vandens kokybę, kuri atitinka higienos reikalavimus ir tinkamą nuotekų išvalymą, yra laikomos vienomis iš sėkmingiausių ir gyventojams naudingiausių. Daugiau nei 7 mln. Lt buvo įsisavinti įgyvendinant projektą „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“. Projektas buvo įgyvendinamas pastaruosius tris metus, pagal tris rangos sutartis: „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ukmergės m. ir Pašilėje“, „Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas“ ir „Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r.”.

Nauji nuotekų valymo įrenginiai

Pagal 2010 m. vasario 9 d. pasirašytą rangos sutartį „Ukmergės m. nuotekų valymo įrenginių pakeitimas ir rekonstravimas“, kurios vertė – 3 077 905, 42 Lt (be PVM), konkurso būdu išrinktas Rangovas UAB „Statovita“ ir UAB „Laugina“, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį, 2010 m. kovo 10 d. pradėjo nuotekų valymo įrenginių modernizavimo darbus ir juos užbaigė 2011 m. kovo 21 d. Buvo rekonstruota smėlio šalinimo sistema, sumontuota mechaninio dumblo tirštinimo sistema, nauja centrifuga dumblo sausinimui, pakeisti siurbliai, aeracinė sistema, maišyklės, orapūtės, įdiegta nauja įrangos automatinio valdymo ir kontrolės sistema, pastatytas priestatas sausinto dumblo priekabai. Darbai buvo atliekami nestabdant nuotekų valyklos darbo.
Kadangi Ukmergės nuotekų biologinio valymo įrenginiai eksploatuojami jau daugiau nei 10 metų, mechaninė įranga buvo pasenusi, susidėvėjusi, jos remontas darėsi nebetikslingas. Dėl dažnėjančių gedimų kilo reali rizika dėl nuotekų išvalymo iki nustatytų normų. Taigi šia rangos sutartimi pirmiausia buvo užtikrintas nuotekų valymo įrenginių darbo patikimumas.

Įsigyta technika

2010 m. sausio 20 d. pasirašyta sutartis „Traktoriaus ir puspriekabės įsigijimas nuotekų valymo įrenginiams Ukmergės r.” su UAB „Rovaltra“, dėl naujosios technikos įsigijimo buvo įvykdyta jau tų pačių metų kovo 22 d. techniką perdavus UAB „Ukmergės vandenys“. Traktorius su puspriekabe dumblui vežti buvo įsigytas už 264 000 Lt (be PVM).
Šis traktorius su puspriekabe naudojamas centrifugoje sausinto nuotekų dumblo transportavimui. Iki šiol susidarančio dumblo vežimui buvo naudojama sena, susidėvėjusi technika, puspriekabė nesandari, vežamas dumblas būdavo neuždengtas, todėl nuo jo sklisdavo nemalonus kvapas, kurį jusdavo ir patys rajono gyventojai. Taigi, šios technikos įsigijimas padeda užtikrinti higienos normų bei kitų aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi. Aplinkinių gyventojų kasdienybės nebetrikdo pašaliniai nemalonūs kvapai.

Nauji vandentiekio ir nuotekų tinklai

Pagal 2010 m. rugpjūčio 5 d. su A. Žilinskio ir ko UAB sutartį „Vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija ir plėtra, nuotekų siurblinių statyba Ukmergės m. Pašilėje“ Ukmergėje buvo vykdoma tinklų plėtra gatvėse, kuriose jų išvis nebuvo. Vandentiekio ir nuotekų tinklai tiesti: Kareivinių, Pavasario, Žilvyčių, Gražinos, Siaurojoje, Vėjų, Bugenių Nuotekų, Smėlių, Žiedo, Ramygalos, Kapinės, Vikių ir Paparčių gatvėse, o taip pat daugumoje Pašilės gatvių (Šilo, Pušyno, Pašilės, Aukštaičių, Pergalės, Pabaisko, Vaitkuškio ir Pivonijos g.). Siekiant aktyvesnio gyventojų prisijungimo prie naujų centralizuotų tinklų, įgyvendinant šį projektą kartu su naujais tinklais buvo įrengtos ir atšakos iki gyventojų sklypų ribos, taip gyventojams sudarant dar palankesnes prisijungimo prie naujų centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų sąlygas. Darbų vertė – 3 361 183,44 Lt (be PVM).
Sutarties įgyvendinimo metu nutiesta 5,7 km naujų vandentiekio tinklų ir 7,8 km nuotekų tinklų, iš jų 7 km savitakinių ir 0,8 km slėginių tinklų. Taip pat įrengtos trys nuotekų perpumpavimo siurblinės. Prie nutiestų vandentiekio tinklų prisijungti galės net 256 Ukmergės miesto ir Pašilės gyventojai, o centralizuotomis nuotekų surinkimo paslaugomis naudotis galės 368 žmonės. 2012 m. pabaigoje minėtose gatvėse nuotekų šalinimo paslaugomis jau naudojosi 303 gyventojai, o vandentiekiu 148 žmonės.

Informacija gyventojams

Prisijungimui vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakos projekto lėšomis buvo įrengtos iki gyventojų sklypų ribos, todėl gyventojams lieka savo lėšomis nusitiesti vamzdynus iki gyvenamųjų namų. Įvadų iki namo projektavimu turi pasirūpinti patys gyventojai, projektus galima užsisakyti UAB „Ukmergės vandenys“ arba kitose projektus rengiančiose bendrovėse. Prisijungimas prie tinklų be projektų leidžiamas nebus, taigi visi norintys pasinaudoti suteikta galimybe pasigerinti savo buitį ir vartoti kokybišką vandenį, turi suskubti ir kreiptis į UAB „Ukmergės vandenys“, tel. 63135, miesto seniūniją tel. 63483 arba savivaldybės ūkio skyrių tel. 60320, kurie suteiks visą reikiamą informaciją dėl prisijungimo tvarkos.

Projekto nauda žmogui ir gamtai

Įgyvendinus vandentvarkos projektą Ukmergėje pasikeis minėtųjų gatvių gyventojų gyvenimo būdas ir bus sumažintos sveikatos problemos, kylančios dėl netinkamos kokybės vandens vartojimo. Taip pat atsižvelgta ir į aplinkosauginių problemų sprendimą, t.y. sumažės aplinkos ir gruntinio vandens tarša netinkamai tvarkomomis nuotekomis. Taigi šis projektas padės pašalinti aktualias problemas Ukmergėje ir gyventojai iki šiol negalėję naudotis centralizuotomis nuotekų surinkimo ir vandens tiekimo paslaugomis, galės prisijungti prie naujų tinklų.
ES Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamo projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“ tikslas buvo užtikrinti kokybiškas, centralizuotai teikiamas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gatvėse, kuriose buvo didžiausias poreikis plėsti arba renovuoti vandentiekio ir nuotekų tinklus. Taip pat prisidėti prie Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 2008 – 2015 m. plėtros strategijos, kuria siekiama centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą iki 2015 m. padidinti iki 95% visiems LR gyventojams.
Projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Ukmergėje“ finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“. Jo biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma – 7 135 100,71 Lt. Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skirta 6 759 073,12 Lt. Ši suma susideda iš: ES fondo lėšų – 6 047 591,74 Lt ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – 711 481,38 Lt. Projekto vykdytojas UAB „Ukmergės vandenys“ įsipareigoja skirti Projektui įgyvendinti ne mažiau nei 376 027,59 Lt.
Įgyvendintas projektas padeda sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus tarp regionų ir ES piliečių.

ES parama – investicija į jūsų ateitį!

 

Nuotekų valymo įrenginiai

Tinklų plėtros darbai