Korupcijos prevencija

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Bendrovės įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimą, koordinavimą bei kontrolę.
  2. Aprašo nustatyta įgyvendinamų korupcijos prevencijos priemonių proceso organizavimo, koordinavimo ir kontrolės visuma yra Bendrovės vidaus kontrolės dalis, padedanti užtikrinti Bendrovės korupcijos prevencijos proceso įgyvendinimą, veiklos skaidrumą, visuomenės pasitikėjimą Bendrove.
  3. Apraše vartojamos sąvokos:

3.1.   Antikorupcinės aplinkos monitoringas – Bendrovės paskirto Įgalioto asmens veiksmai, kuriais prižiūrima kaip Bendrovė laikosi savo patvirtintos Kovos su korupcija programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano. Ši veikla apima ir vertinimą ar taikomos antikorupcinės veiklos priemonės yra efektyvios ir pakankamos siekiant sukurti antikorupcinę aplinką Bendrovėje;

3.2.   Įgaliotas asmuo - Bendrovės direktoriaus įsakymu paskirtas Bendrovės darbuotojas ar kitas, nepriekaištingos reputacijos asmuo, atsakingas už Bendrovės korupcijos prevencijos koordinavimą ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo kontrolę;

3.3.   Korupcijos rizikos veiksniai – priežastys, sąlygos, įvykiai, aplinkybės, dėl kurių gali pasireikšti korupcijos rizika;

3.4.   Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas – korupcijos prevencijos priemonė, kurios metu Bendrovės direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją, ar kitas Bendrovės darbuotojas nustato korupcijos pasireiškimo riziką atitinkamose Bendrovės padalinių veiklos srityse;

3.5.   Korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir įvertinimas – Bendrovės direktoriaus įgalioto asmens parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo konkrečioje Bendrovės Veiklos srityje;

3.6.   Veiklos sritis – Bendrovės atskirų darbuotojų ir ar padalinių atliekama funkcija ir/ar vykdomas procesas reikalingas Bendrovės veiklai vykdyti, projektams įgyvendinti, funkcijoms, tenkinančioms viešuosius poreikius, atlikti. Veiklos sritis, turi būti suprantama, ne kaip bendras padaliniui suformuotų funkcijų atlikimas, o kaip viena iš šių funkcijų.

3.7.   Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkoje patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atitikimo tvarkos patvirtinimo“ (su pakeitimais) vartojamas sąvokas.

 

II. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROCESO ORGANIZAVIMAS

 

4. Bendrovės korupcijos prevenciją koordinuoja ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą kontroliuoja Įgaliotas asmuo.


5. Bendrovės direktorius atsako už Įgalioto asmens paskyrimą ir šio asmens atliekamų pareigų priežiūrą.


6. Siekiant užtikrinti efektyvią korupcijos prevenciją, Bendrovėje atliekamas veiklos sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizė ir įvertinimas, taip pat vykdomas Antikorupcinės aplinkos monitoringas.


7. Įgaliotas asmuo teikia Bendrovės direktoriui veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo ir įvertinimo išvadas, taip pat atlieka Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringą ir teikia pasiūlymus Bendrovės direktoriui dėl priemonių korupcijos prevencijos užtikrinimui. Bendrovės direktorius, suderinęs su Bendrovės akcininkais, priima sprendimus dėl pateiktos informacijos ir siūlomų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo.


8. Išvados apie Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, taip pat metinis Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės akcininkams.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS

 

9. Pagrindinės Bendrovėje taikomos korupcijos prevencijos priemonės yra:

    9.1.   Bendrovės veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymas, analizavimas ir įvertinimas;

    9.2.   Bendrovės korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano sudarymas, koordinavimas ir kontrolė;

    9.3.   Bendrovės teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas, kai šie teisės aktai teikiami tvirtinti Bendrovės akcininkams, kitoms valstybės valdžios institucijoms ir susiję su Bendrovės veiklos skaidrumu;

    9.4.   Bendrovės Antikorupcinės aplinkos monitoringas;

    9.5.   visuomenės informavimas apie Bendrovės vykdomą veiklą;

    9.6.   Bendrovėje nustatytų korupcijos atvejų viešinimas.

10. Bendrovė taip pat gali taikyti kitas teisės aktuose nustatytas korupcijos prevencijos priemones. 

 

IV. VEIKLOS SRIČIŲ, KURIOSE YRA DIDELĖ KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖ, NUSTATYMAS, ANALIZĖ IR ĮVERTINIMAS

 

11. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo tikslas – aptikti Bendrovės veiklos sritis veikiančius išorinius, vidinius ar individualius rizikos veiksnius (sąlygas, įvykius ar aplinkybes), galinčius sudaryti prielaidas atsirasti korupcijai, taip pat nustatyti veiklos sritis, kurios turi daugiausia korupcijos rizikos veiksnių, ir parengti bei įgyvendinti prevencijos priemones šių sričių veiklos vertinimo metu nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar pašalinti.


12. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas Bendrovėje planuojamas ir išvados parengimas atliekamas iki kiekvienų metų III ketvirčio pabaigos.

13. Korupcijos pasireikšimo tikimybės nustatymą, analizę ir vertinimą atlieka Įgaliotas asmuo.

14. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo, analizės ir vertinimo procesą sudaro šie etapai ir priemonės:

    14.1.    I etapas – Veiklos sričių atitikties Įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje numatytiems kriterijams ar kitiems korupcijos rizikos veiksniams nustatymas. Šio etapo metu:

          14.1.1. Parenkamos Veiklos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir dėl kurių turės būti atliktas įvertinimas;

          14.1.2. Veiklos sritimi, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, laikoma ta, kuri atitinka bent vieną Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytą kriterijų;

          14.1.3. Jeigu korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metu paaiškėja, kad yra keletas Veiklos sričių, atitinkančių Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytus kriterijus, korupcijos pasireiškimo tikimybės analizė ir vertinimas atliekamas dėl tos Veiklos srities, kuri atitinka didžiausią kiekį Įstatymo 6 str. 4 d. nustatytų kriterijų;

          14.1.4. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūroje nevertinamos tos Veiklos sritys, kurių korupcijos pasireiškimo tikimybė buvo įvertinta ir išvados pateiktos per paskutinius 12 mėnesių, išskyrus atvejus, kai po įvertinimo atlikimo toje Veiklos srityje buvo padaryta korupcinio pobūdžio nusikalstama veika;

          14.1.5. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas konkrečiose Veiklos srityse turi būti atliktas iki kiekvienų metų II ketvirčio pabaigos.

          14.1.6. Apie kiekvienais metais nustatytas Veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, todėl jos pasirinktos analizuoti ir įvertinti, Įgaliotas asmuo praneša Bendrovės direktoriui, kuris per 3 darbo dienas įsakymu įpareigoja už vertinamą Veiklos sritį atsakingus Bendrovės darbuotojus (padalinį) suteikti visą reikiamą informaciją Įgaliotam asmeniui tinkamos analizės atlikimui ir įvertinimo parengimui.

     14.2. II etapas – Veiklos sričių, kuriuose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimas. Šio etapo metu Įgaliotas asmuo:

          14.2.1. analizuoja Veiklos srities, kurioje egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, dokumentaciją, funkcijų vykdymo procesus ir kitus Veiklos sritį reglamentuojančius teisės aktus;

          14.2.2.  teikia paklausimus asmenims, atsakingiems už vertinamą Veiklos sritį dėl jų funkcijų vykdymo;

          14.2.3. analizuoja vertinamas Veiklos sritis ir pagal viešai prieinamus duomenis lygina su analogiškas funkcijas atliekančių kitų regionų bendrovių vykdoma analogiška veikla;

          14.2.4. pagal surinktus duomenis rengia korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimo išvadą, kurioje rekomenduojama aptarti šiuos esminius klausimus:

              14.2.4.1. kodėl buvo parinkta vertinti būtent vertinama Veiklos sritis, nurodant dėl kokių šioje Veiklos srityje atliekamų funkcijų preliminariai kyla korupcijos pasireiškimo tikimybė;

              14.2.4.2. teisės aktus, kuriais vadovaujantis atliktas vertinimas;

              14.2.4.3. vertinamoje Veiklos srityje nustatytus trūkumus, lemiančius korupcijos pasireikšimo riziką;

              14.2.4.4. veiklos srityje esančius teigiamus veiksnius, leidžiančius suvaldyti korupcijos riziką (jei nustatomi);

              14.2.4.5. antikorupcinę aplinką vertinamoje Veiklos srityje, lyginant su kitų įmonių atliekama analogiška veiklos sritimi;

              14.2.4.6. antikorupcinę aplinką Veiklos srityje visame Bendrovės veiklų kontekste;

              14.2.4.7. siūlomas priemones, kurios padėtų sumažinti korupcines rizikas.

          14.2.5. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizė ir įvertinimas turi būti atliktas per 20 darbo dienų nuo Aprašo 16 punkte nurodyto Bendrovės direktoriaus įsakymo priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos.

     14.3. III etapas – bendros motyvuotos išvados dėl Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, einamųjų metų analizės ir vertinimo rezultatų parengimas ir pateikimas. Šio etapo metu:

          14.3.1. Įgaliotas asmuo pateikia Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimo išvadą su pasiūlymais (jei pasiūlymai teikiami) aprašymą Bendrovės direktoriui.

          14.3.2. Bendrovės direktorius Įgalioto asmens parengtą išvadą teikia Bendrovės akcininkams susipažinti;

          14.3.3. Organizuojamas Bendrovės akcininkų, jų įgaliotų atstovų posėdis, kurio metu Bendrovės vadovas, Įgaliotas asmuo pristato išvadą ir aptariami išvados rezultatai, priimami atitinkami sprendimai dėl korupcijos prevencijos priemonių taikymo Veiklos srityse, dėl kurių pateikta išvada;

          14.3.4. Pagal posėdžio metu priimtus sprendimus Bendrovės direktorius ir Įgaliotas asmuo įgyvendina ir kontroliuoja atitinkamas korupcijos prevencijos priemones Bendrovėje.

 

V. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMŲ IR JŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANŲ SUDARYMAS, VYKDYMO KOORDINAVIMAS IR KONTROLĖ

 

15. Bendrovėje kovos su korupcija programa rengiama tuomet, kai:

    15.1. Bendrovės direktorius ir/ar akcininkai, atsižvelgdami į Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos duomenis bei Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė pasireiškimo tikimybė, vertinimo išvadoje pateiktus siūlymus, priima sprendimą parengti naują, koreguoti esamą Bendrovės korupcijos prevencijos programą ir/ar jos įgyvendinimo priemonių planą;

    15.2. Korupcijos prevencijos programos rengimas ir tikslinimas yra būtinas siekiant atitikti Lietuvos Respublikos nacionalinės, šakinės, institucinės ir/ar kitos privalomai taikomos Korupcijos prevencijos programos nuostatas.

16. Kovos su korupcija programos projektą rengia Įgaliotas asmuo ir ją derina su Bendrovės padaliniais. Kovos su korupcija programą tvirtinama Bendrovės direktoriaus įsakymu. Kovos su korupcija programą ir jos priemonių įgyvendinimo planą įgyvendina atsakingi Bendrovės padaliniai ir kiekvienas darbuotojas tiek, kiek tai nuo jo priklauso.


17. Kovos su korupcija programos ir priemonių plano laikymasis kontroliuojamas Įgaliotam asmeniui vykdant Bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą.

 

VI. ANTIKORUPCINĖS APLINKOS MONITORINGAS, JO ATLIKIMO ETAPAI

 

18. Antikorupcinės aplinkos monitoringą atlieka Įgaliotas asmuo.
19. Antikorupcinės aplinkos monitoringas atliekamas šiais etapais:

     19.1. I etapas – duomenų rinkimas. Šio etapo metu:

          19.1.1. Įgaliotas asmuo renka duomenis apie tai, kaip Bendrovė, jos darbuotojai ir/ar atskiri padaliniai įgyvendina korupcijos prevencijos priemonių planą. Duomenis apie priemonių plano įgyvendinimą Įgaliotam asmeniui privalo pateikti visi Bendrovės darbuotojai ir/ar padaliniai, kuriems pavesta įgyvendinti atitinkamas priemones;

          19.1.2. Įgaliotas asmuo renka visą informaciją apie Bendrovėje nustatytas korupcijos apraiškas ar riziką atsirasti korupcijos apraiškoms, fiksuoja gautus skundus dėl galimų korupcinių veikų, darbuotojų Etikos kodekso pažeidimų, ikiteisminių skundų Bendrovės ar darbuotojų atžvilgiu, stebi ir, esant reikalui, fiksuoja kitą viešai prieinamą informaciją apie Bendrovę.

     19.2. II etapas – surinktų duomenų apdorojimas, apibendrinimas. Šio etapo metu Įgaliotas asmuo susistemina surinktus duomenis ir juos apibendrina (susikirsto pagal Veiklos sritis, galimus neatitikimus ir pan.)

     19.3. III etapas – duomenų analizė, rezultatų suformavimas ir pasiūlymų parengimas. Įgaliotas asmuo pagal surinktus duomenis suformuoja antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą ir ją pateikia Bendrovės direktoriui, kuris vertina pateiktus duomenis, priima sprendimus dėl korupcijos prevencijos priemonių Bendrovėje. Šiame etape Įgaliotas asmuo gali teikti siūlymus dėl papildomų korupcijos prevencijos priemonių Bendrovėje taikymo, ar jų atsisakymo (manant, kad jos neefektyvios ir pan.).

20. Įgaliotas asmuo Antikorupcinės aplinkos monitoringą vykdo visus einamuosius kalendorinius metus, o Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektą už praėjusius metus Bendrovės direktoriui ir/ar akcininkams pateikia ne vėliau kaip iki sekančių metų I ketvirčio pabaigos.

21. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitoje turi būti pateikta informacija apie surinktus duomenis, ir preliminarus Antikorupcinės aplinkos Bendrovėje efektyvumo ir progreso įvertinimas atsižvelgiant į šiuos rodiklius:

    21.1. Įgyvendinamų antikorupcinių priemonių kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai:

          21.1.1. Bendrovės korupcijos prevencijos programos priemonių plane numatytų priemonių įgyvendinimas (kiek, kaip ir kokių priemonių buvo įgyvendinta, koks poveikis pasiektas);

          21.1.2. Korupcijos pasireiškimo tikimybės Bendrovės Veiklos srityse nustatymas (kiek Veiklos sričių įvertinta, kiek rizikos faktorių nustatyta, kiek įgyvendinta pasiūlytų priemonių šiems faktoriams sumažinti);

          21.1.3. Kiek Bendrovėje priimta norminių teisės aktų ir kokiam kiekiui iš jų buvo atliktas antikorupcinis vertinimas, ar buvo nustatyti rizikos faktorių šių teisės aktų projektuose ir ar šie faktoriai buvo pašalinti;

          21.1.4. Koks kiekis informacijos gyventojams buvo pateiktas apie Bendrovės antikorupcinę veiklą;

          21.1.5. Darbuotojų, dalyvavusių seminaruose apie korupcijos prevenciją (viešų ir privačių interesų derinimą, darbuotojų etišką elgesį, Bendrovės vidaus procesų valdymą ir pan.) skaičius, tokių seminarų skaičius;

    21.2. Bendrovės darbuotojų įvykdytų Etikos kodekso pažeidimų kiekis ir pobūdis, jų padarymo priežastys ir sąlygos:

          21.2.1. Etikos kodekso pažeidimai, nustatyti Bendrovės viduje;

          21.2.2. Gauti pranešimai apie darbuotojų atliktus Etikos kodekso pažeidimus iš gyventojų (kiek iš jų yra anoniminiai) ir kokie sprendimai buvo priimti;

          21.2.3. Ikiteisminių tyrimų skaičius dėl Bendrovės darbuotojų veikų.

    21.3. Įvykęs progresas/regresas, lyginant su praėjusių metų antikorupcinės aplinkos monitoringo duomenimis.

22. Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projektas pateikiamas Bendrovės direktoriui ir/ar akcininkams. Bendrovės direktorius gali siūlyti metodus ir priemones dėl antikorupcinės aplinkos stiprinimo. Bendrovės direktorius šiuos pasiūlymus įtraukia į korupcijos prevencijos programos priemonių planą ir paskiria atsakingus asmenis už šių priemonių įgyvendinimą nustatytais terminais.


23. Jei Bendrovės akcininkai nepatvirtina Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projekto, susirinkimo protokole turi būti nurodyti aiškūs motyvai, dėl kurių minėta ataskaita netvirtinama, įvardijami atskaitos projekto trūkumai ir turi būti nurodomas terminas šiems trūkumams ištaisyti. Ištaisius Antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitos projekto trūkumus jis teikiamas pakartotiniam svarstymui.

 

VII. VISUOMENĖS INFORMAVIMAS IR NUSTATYTŲ KORUPCIJOS ATVEJŲ PAVIEŠINIMAS

 

24. Bendrovės informacija apie antikorupcinę veiklą skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.ukvand.lt  skyriuje „Korupcijos prevencija“.

25.Bendrovės interneto svetainės skyriuje „Korupcijos prevencija“ taip pat viešinami su korupcija susiję atvejai.

26.Informaciją Bendrovės interneto svetainės skyriui „Korupcijos prevencija“ rengia ir atnaujina Įgaliotas asmuo ir informacinių technologijų specialistas.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Aprašas įsigalioja kitą dieną nuo jo patvirtinimo dienos ir yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams.

28. Aprašas gali būti keičiamas Bendrovės direktoriaus įsakymu ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

29. Šio aprašo nuostatų įgyvendinimą koordinuoja ir kontroliuoja Bendrovės direktorius.

 

 

„BENDRIEJI KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS VERTINIMO KRITERIJAI“

 

Kriterijus

Taip

Ne

Pastabos

1.

Ar įmonė yra priėmusi vidaus dokumentą, kuriuo patvirtinamas įmonės įsipareigojimas netoleruoti korupcijos (atsparumo korupcijai politiką)?

Jeigu įmonėje yra patvirtintas toks dokumentas, pastabų skiltyje nurodykite jo pavadinimą.

 

+

 

Priemonių planas ir korupcijos prevencijos programa

2.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar darbuotojai yra su juo supažindinti?

+

 

 

 

 

3.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar jis paskelbtas viešai įmonės interneto svetainėje?

+

 

 

4.

Ar įmonė turi darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą?

+

 

 

5.

Ar įmonėje nustatyta dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,taip pat reprezentacijai skirtų dovanų teikimo ir gavimo politika / tvarka / gairės?

 

+

 

 

 

6.

Ar įmonės interneto svetainėje yra sukurta skiltis „Korupcijos prevencija“?

+

 

 

7.

Ar paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už antikorupcinės aplinkos kūrimą įmonėje?

+

 

 

8.

Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis švietimas (antikorupcinio sąmoningumo didinimas)?

+

 

 

9.

Ar organizuojamas darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, mokymas korupcijos prevencijos klausimais?

+

 

 

10.

Ar įmonėje periodiškai (bent kartą per metus) atliekamas korupcijos / sukčiavimo / kitų neteisėtų veiksmų rizikos vertinimas?

 

+

 

11.

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta teigiamai, ar atliekamas vertinimas yra dokumentuojamas?

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta neigiamai, šios skilties nepildyti.

 

 

 

12.

Ar įmonėje yra paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už vidaus pranešimų kanalą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą (jei nesinaudojama vadovaujančios institucijos vidaus pranešimu kanalu)?

 

+

 

 

13.

Ar įmonėje nustatyta tvarka, kaip tiriami vidaus pranešimu kanalu gauti pranešimai ir užtikrinamas pranešimus pateikusio asmens konfidencialumas?

 

+

 

 

14.

Ar įmonėje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kuriasužimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus?

+

 

 

15.

Ar įmonėje organizuojama viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir kontrolė?

+

 

 

16.

Ar įmonėje yra reglamentuota nusišalinimokilusinteresųkonfliktuitvarka?

+

 

 

17.

Ar įmonės darbuotojai yra mokomi, kaip ir kada reikiadeklaruoti privačius interesus?

+

 

 

18.

Ar įmonė turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau –VP) poreikionustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą irVP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus?

 

+

 

 

19.

Ar įmonė užtikrina, kadVP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsinešališkumo?

+

 

 

20.

Ar yra paskirtasVP prevencinę kontrolę vykdantis asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?

+

 

 

 

 

 

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 Į S A K Y M A S

 

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS BEI KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO IR ATSAKINGŲ ASMENŲ PASKYRIMO

 

2019 m. balandžio 24 d. Nr. V-024

Ukmergė

 

         Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 7-271 patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos veiklą,

 

1. T v i r t i n u   UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019 – 2020 metų programą (pridedama).

 

2. T v i r t i n u   UAB „Ukmergės vandenys“ korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019 – 2020 metų programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

 

3. S k i r i u   UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą asmeniu, vykdančiu korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje.

 

4. S k i r i u   UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą  asmeniu, atsakingu už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingu subjektu).

 

5. N u r o d a u   UAB „Ukmergės vandenys“ viešųjų pirkimų organizatoriui Rimui Zvėgai su šiuo įsakymu supažindinti visus įmonės darbuotojus, paskelbti šį įsakymą ir jo priedus viešai įmonės interneto svetainėje bei bendrovės informacijos skelbimo vietoje.

 

Direktorius                                                                                                                  Rimas Arlinskas       

 


 

                                                                                                   

                                                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-024 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMA

 

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. UAB „Ukmergės vandenys“ (toliau – Bendrovė) korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos 2019-2020 metų programa (toliau - Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015-2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. IX-1537, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programos įgyvendinimo 2015-2019 metų tarpinstituciniu veiklos planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 648, Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. 7-271 patvirtinta Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programa ir Ukmergės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos veiklą.

2. Šioje programoje vartojamos sąvokos taip, kaip apibrėžiamos 1 punkte nurodytuose teisės aktuose.

3. Programa skirta korupcijos prevencijai ir pranešėjų apsaugai UAB „Ukmergės vandenys“.

4. Programą įgyvendina UAB „Ukmergės vandenys“ atsakingi darbuotojai bei direktorius.

5. Programos veiklos kryptys - korupcijos prevencija ir antikorupcinis švietimas, pranešusių apie pažeidimus įstaigoje asmenų teisinė apsauga, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

6. Programa parengta pusantrų metų laikotarpiui.

7. Programa grindžiama korupcijos prevencija, Bendrovės darbuotojų ir visuomenės antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.

 

II. BENDROVĖS VEIKLOS SITUACIJOS ANALIZĖ

ANTIKORUPCINIU POŽIŪRIU

 

8. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) 2018 m. tyrime Lietuvai skyrė 59 balus iš 100 galimų ir 38 vietą 180 šalių sąraše. ES valstybių kontekste Lietuvos balas išlieka 6 balais žemesnis ir Lietuva tarp 28 ES valstybių narių, kaip ir 2017 m., atsidūrė 16-18 vietoje.

9. Pagal Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos užsakytą, UAB „Vilmorus“ atliktą 2018 m. Lietuvos korupcijos žemėlapio tyrimą,  kaip labai rimtą problemą korupciją nurodė 40% gyventojų. Tai mažiau nei 2016 m. (56%). Įmonių vadovai korupciją, kaip labai rimtą problemą, paminėjo 6-oje vietoje – 27% (2016 m. – 35%), o valstybės tarnautojai – 6-oje vietoje – 30% (2016 m. – 32%). Visose tirtose grupėse, lyginant su 2016 m., korupcija minima rečiau. 25% Lietuvos gyventojų mano, kad korupcijos mastai per 5 metus išaugo, 34% –kad nepakito ir 25% – kad sumažėjo. Ateities atžvilgiu yra kiek daugiau optimistų (27%), negu pesimistų (14%). Tai geriausias rezultatas per daugelį metų. Įmonių vadovų ir valstybės tarnautojų atsakymai tai pat yra pozytiviausi per daugelį metų.

10. Laisvosios rinkos instituto 2018 metų vertinimu Ukmergės rajono savivaldybė, surinkusi 54 balus iš 100, mažųjų savivaldybių indekse užėmė 26 vietą. Geriau nei vidutiniškai įvertintos „Komunalinio ūkio“, „Švietimo“, „Sveikatos ir socialinės rūpybos“, „Investicijų plėtros“ ir „Administracijos“ sritys. Lyginant su kitomis savivaldybėmis, nuo vidurkio atsilieka „Transportas“, „Mokesčiai“ ir „Turto valdymas“.

11. Laikytina, kad Bendrovė antikorupciniu požiūriu nepatenka į didelę grėsmę skaidrumui keliančias įstaigas, t.y. Bendrovėje vykdoma veikla gyventojams nesukeliama minčių apie korupciją, tačiau, Bendrovė, kaip atsakinga Ukmergės rajono savivaldybės įmonė, turi prisidėti prie savivaldybės kovos su korupcija bei savivaldybės turto valdymo, imdamasi iniciatyvų, kurių pagrindu gerėtų ir skaidrėtų ne tik Bendrovės turto valdymas, jo apskaitos ir naudojimo principai, bet būtų gerinamas ir visos Savivaldybės įvaizdis. Kartu Bendrovė turi imtis švietimo iniciatyvų siekiant prisidėti prie savivaldybės skaidrumo, gyventojų korupcijos prevencijos suvokimo ir žinių gerinimo.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12. Programos tikslai:

    12.1. atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų;

    12.2. siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse.

13. Programos uždaviniai:

    13.1. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas;

    13.2. Atsakingų asmenų pranešėjų apsaugos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas;

    13.3. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas;

    13.4. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis;

    13.5. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė;

    13.6. Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas;

    13.7. Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas;

    13.8. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei.

 

IV. PROGRAMOS TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ VERTINIMO KRITERIJAI

 

14. Programos veiksmingumo vertinimo kriterijai:

    14.1.  korupcijos paplitimo mažėjimas Bendrovėje;

    14.2.  didėjantis pasitikėjimas Bendrove.

15. Programos uždavinių bendrieji vertinimo kriterijai:

    15.1. Kokybiniai:

          15.1.1. Paskirtas asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę;

          15.1.2. Parengtas ir patvirtintas bendrovės darbuotojų etikos kodeksas;

          15.1.3. Patvirtintas korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas;

          15.1.4. Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų skaičiaus pokytis;

          15.1.5. Bendrovės darbuotojų korupcijos suvokimo lygio mažėjimas (pagal metinius tyrimų duomenis);

          15.1.6. Darbuotojų kvalifikacijos ir specialiųjų žinių korupcijos prevencijos tematika lygio augimas (pagal metinius tyrimų duomenis);

          15.1.7. Bendrovės veiklos skaidrinimas priimant aiškias pareigas ir atsakomybę darbuotojams nustatančius teisės aktus, tvarkas.

    15.2.  Kiekybiniai:

          15.2.1. Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius;

          15.2.2. Nustatytų pažeidimų skaičius, o taip pat – pažeidimų ar skundų, susijusių su naudojimusi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, skaičius;

          15.2.3. Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius;

          15.2.4. Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius;

          15.2.5. Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius;

          15.2.6. Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius;

          15.2.7. Priimtų ir paskelbtų teisės aktų skaičius;

          15.2.8. Surengtų mokymų antikorupcine tematika skaičius;

          15.2.9. Bendrovėje paskelbtos informacijos antikorupcijos ir pranešėjų apsaugos tematika skaičius;

          15.2.10. Įdiegtų, atnaujintų programų skaičius;

          15.2.11. Bendrovės darbuotojų, įgijusių specializuotų žinių, skaičius.

 

V. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

16. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo priemonių planas, kurį tvirtina Bendrovės direktorius, o jį vykdo plane nurodyti atsakingi asmenys. Plano vykdymo kontrolę atlieka Bendrovės direktoriaus įsakymu įgaliotas asmuo, atsakingas už Bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano vykdymą ir kontrolę. Plane nurodytų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių įvykdymo laikotarpis sutampa su programos įgyvendinimo pradžia ir pabaiga.


17. Programos įgyvendinimą, stebėseną (monitoringą), vertinimą, atskaitomybę, kontrolę, keitimą pildymą ir atnaujinimą reglamentuoja UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus įsakymu patvirtintas korupcijos prevencijos tvarkos aprašas, taip pat Bendrovės darbuotojų etikos kodeksas.

 

VI. PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

18. Ši Programa finansuojama iš Bendrovės biudžeto lėšų.

19. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas arba naudojamasi valstybės įstaigų ir institucijų teikiamomis nemokamomis mokymų antikorupcine tematika paslaugomis.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ši Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Programa skelbiama Bendrovės interneto tinklapyje.

21. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.

 


 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

                                                                                                                        UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                                        2019 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-024

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR PRANEŠĖJŲ APSAUGOS 2019 – 2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS


 

     Pirmas tikslas – atpažinti ir tinkamai valdyti korupcijos rizikas bendrovėje bei užtikrinti, kad būtų laikomasi pranešėjų apsaugos reikalavimų


 


     Rezultatas – nuoseklus, sklandus ir veiksmingas korupcijos rizikos valdymas įmonėje, savalaikis į ateitį orientuotas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių įgyvendinimas ir vystymas visuose įmonės lygmenyse

 

 

     1 uždavinys. Atsakingų asmenų korupcijos prevencijos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

 

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės vykdytojas

(-ai)

Įvykdymo terminas

Rezultato vertinimo kriterijai

Laukiami rezultatai

1.1.

Skirti asmenį, vykdantį korupcijos prevenciją ir kontrolę bendrovėje

Bendrovės direktorius

2019 m. II ketvirtis

Paskirtas asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Sustiprinta korupcijos prevencijos kontrolė bendrovėje

1.2.

Parengti ir patvirtinti bendrovės darbuotojų elgesio kodeksą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

2019 m. II ketvirtis

Parengtas ir patvirtintas bendrovės darbuotojų elgesio kodeksas

Nustatytos aiškios elgesio taisyklės darbuotojams, suformuota bendra įmonės darbuotojų etika sustiprinant netoleranciją korupcijai

1.3.

Parengti ir patvirtinti bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

2019 m. II ketvirtis

Parengtas ir patvirtintas  bendrovės korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas

Nustatytos taisyklės ir asmenys, dalyvaujantys korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo vertinime, prisidės prie aiškios įmonės antikorupcinės politikos formavimo ir nuolatinio korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, nes sudarys sąlygas atsakingiems darbuotojams nuosekliai organizuoti savo veiklą vykdant korupcijos prevencijos kontrolę ir ją analizuoti

1.4.

Organizuoti paskirto atsakingo asmens, vykdančio korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos priežiūrą

Bendrovės direktorius

Nuolat

Taikytų veiklos priežiūros priemonių skaičius

Įmonėje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo kvalifikuotas, specialiųjų žinių šioje srityje turintis asmuo

 

     2 uždavinys. Atsakingų asmenų pranešėjų apsaugos srityje paskyrimas ir esminių elgesio taisyklių bendrovės darbuotojams įtvirtinimas

 

2.1.

Skirti asmenį, atsakingą už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingą subjektą)

Bendrovės direktorius

2019 m. III ketvirtis

Paskirtas asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Sustiprinta pranešėjų apsauga bendrovėje

2.2.

Įdiegti vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir užtikrinti tinkamą jo funkcionavimą

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas) su specialių žinių turinčiu asmeniu

2019 m. III ketvirtis

Nustatytų pažeidimų skaičius, o taip pat – pažeidimų ar skundų, susijusių su naudojimusi vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, skaičius

Įmonėje įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas ir užtikrinamas tinkamas jo funkcionavimas

2.3.

Vykdyti teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos srityje

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejų skaičius

Įdiegta ir veikianti pagal teisės aktų reikalavimus pranešėjų apsaugos sistema bendrovėje

 

     3 uždavinys. Tolerancijos korupcijai lygio bendrovėje nustatymas

 

3.1.

Nustatyti bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygį

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet, IV ketvirtis

Darbuotojų, netoleruojančių korupcijos apraiškų skaičiaus pokytis

Stebimas bendrovės darbuotojų tolerancijos korupcijai lygis leis parinkti tinkamas kovos su korupcija priemones, jas įvertinti

 

     4 uždavinys. Bendrovės darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos temomis

 

4.1.

Organizuoti bendrovės darbuotojų švietimą korupcijos prevencijos, darbo etikos, viešų ir privačių interesų derinimo tema.

Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Suformuotas bendrovės darbuotojų korupcijos prevencijos suvokimas, pakeltas bendrovės prestižas.

4.2.

Organizuoti darbuotojų  švietimą pranešėjų apsaugos srityje

Bendrovės direktorius, bendrovės padalinių vadovai, asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Įvykusių mokymų skaičius, mokymuose dalyvavusių darbuotojų skaičius

Bendrovės darbuotojai informuoti apie savo teises ir pareigas, susijusias su pranešėjų apsauga

4.3

Bendradarbiauti su Specialiųjų tyrimų tarnyba korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Bendradarbiavimo su Specialiųjų tyrimų tarnyba atvejų skaičius

Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas korupcijos prevencijos srityje.

4.4.

Bendradarbiauti su Lietuvos Respublikos prokuratūra teikiant informaciją apie pažeidimus, pranešėjų apsaugos ir kontrolės klausimais

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos prokuratūra atvejų skaičius

Vykdomas tarpinstitucinis bendradarbiavimas pranešėjų apsaugos srityje

 

     5 uždavinys. Galimų interesų konfliktų prevencijos vykdymas ir kontrolė

 

5.1.

Įgalioti asmenį (-is) vertinti ir tikrinti, kad bendrovės darbuotojai, kuriems pagal viešųjų pirkimų įstatymą, viešų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus privaloma viešai deklaruoti viešus ir privačius interesus šių interesų deklaracijas būtų pateikę Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai

Bendrovės direktorius, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę, viešųjų pirkimų komisijos nariai, personalo specialistas

2019 m. III ketvirtis

Paskirti atsakingi asmenys

Bus išvengta viešų ir privačių interesų konflikto, laiku teikiami visi reikiami duomenys kontroliuojančioms institucijoms, didės bendrovės prestižas.

5.2.

Vykdyti viešųjų ir privačių interesų vykdymo kontrolę

Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo, direktorius

Nuolat

Pažeidimų skaičius

Sumažėjęs skaičius situacijų, kuriose galėtų kilti interesų konfliktas

 

     6 uždavinys. Nuolatinės korupcijos prevencijos ir pranešėjų apsaugos priemonių laikymosi kontrolės vykdymas

 

6.1

Atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę bent viename iš bendrovėje esančių skyrių

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Kasmet (iki kiekvienų metų rugsėjo mėn. 1 d. už praėjusius kalendorinius metus)

Įvykdytų patikrinimų skaičius, nustatytų ir įgyvendintų/neįgyvendintų rekomendacijų skaičius

Sumažėjusi korupcijos pasireiškimo tikimybė

6.2.

Atlikti bendrovės antikorupcinės aplinkos monitoringą

Bendrovės direktorius ir asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Užtikrintas bendrovėje vykdomų antikorupcinių priemonių įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti korupcijos prevencijos priemones, metodus ir būdus.

6.3.

Atlikti bendrovės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų įgyvendinimo monitoringą

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat (iki kiekvienų metų I ketvirčio pabaigos už praėjusius kalendorinius metus)

Atliktų monitoringų skaičius, nustatytų neatitikimų skaičius

Bus užtikrintas bendrovėje vykdomų pranešėjų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas ir palyginimas su praėjusiais laikotarpiais, dėl ko bendrovė gebės nustatyti tinkamiausias jos veikloje taikyti pranešėjų apsaugos priemones, metodus ir būdus


 

 

 

     Antras tikslas: siekti didesnio sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei bendrovės veiklos srityse.

     


     Rezultatas – didesnis bendrovės sprendimų ir procedūrų skaidrumas, viešumas ir atskaitingumas visuomenei

 

 

     1 uždavinys. Viešųjų pirkimų procedūrų metu priimamų sprendimų skaidrumo didinimas

 

1.1.

Peržiūrėti bendrovės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą ir jį viešinti bendrovės tinklalapyje bei centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius

2019 III-IV ketvirtis

Peržiūrėtas, parengtas, patvirtintas ir paviešintas mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas viešai prieinamas visuomenei, tiekėjams didins bendrovės skaidrumą

1.2.

Tiekėjų pateiktų pretenzijų dėl viešųjų pirkimų metu priimtų sprendimų nagrinėjimo instituto sukūrimas

Specialių žinių turintis asmuo, bendrovės direktorius

2019 III-IV ketvirtis

Parengta ir patvirtinta bendrovės viešųjų pirkimų organizavimo tvarka, kurioje nurodoma, kad gautas pretenzijas nagrinėja asmuo nedalyvaujantis pirkimo komisijoje ir neinicijavęs pirkimo

Didinamas priimamų sprendimų skaidrumas, užtikrinama priimtų sprendimų kokybiška, nešališka peržiūra ir kontrolė

1.3.

 

Skelbti viešųjų pirkimų planus ir sudarytas sutartis su tiekėjais viešai centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Viešųjų pirkimų organizatorius

Nuolat

 

Paskelbti viešųjų pirkimų planai, sudarytos sutartys (nepaskelbtų sutarčių skaičius)

Bendrovės veikloje sudarytų sutarčių ir planuojamų pirkimų viešumas užtikrins bendrovės skaidrią veiklą ir konkurenciją pirkimuose.

 


     2 uždavinys. Informacijos apie bendrovės vykdomą veiklą viešinimas visuomenei


2.1.

Teisės aktų nustatyta tvarka viešinti informaciją apie bendrovės veiklą

Bendrovės direktorius, padalinių vadovai

Nuolat

Įvykdyti teisės aktų reikalavimai dėl skelbiamos informacijos

Didinti veiklos skaidrumą, bei mažinti ir šalinti korupcijos prielaidas.

2.2.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovėje nustatytus korupcijos atvejus, viešinti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadas, antikorupcinės aplinkos monitoringo ataskaitas

Bendrovės direktorius, asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Paviešintų ir realiai įvykusių atvejų skaičiaus skirtumas, paviešintų ataskaitų išvadų skaičius

Bus įgyvendintas viešumo principas

2.3.

Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus ir kur, kokiu adresu, telefonu ar elektroniniu paštu gali kreiptis asmuo, susidūręs su korupcinio pobūdžio veika

Asmuo, vykdantis korupcijos prevenciją ir kontrolę

Nuolat

Informacija paskelbta ir atnaujinta

Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai

2.4.

Bendrovės informacijos skelbimo vietoje bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie pranešėjų apsaugą ir apie būdus, kuriais gali kreiptis asmuo, susidūręs su veika, kurią numato šis įstatymas.

Asmuo, atsakingas už pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų tinkamą įgyvendinimą bendrovėje (kompetentingas subjektas)

Nuolat

Informacija paskelbta ir atnaujinta

Bus įgyvendinti viešumo ir informuotumo principai ir įstatymo reikalavimai

                                                                                                 

 


 

 

 

UŽDAROSIOS  AKCINĖS  BENDROVĖS „UKMERGĖS VANDENYS“ 

 DIREKTORIUS

 Į S A K Y M A S

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IR  2017 - 2019 METŲ PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. V-055

Ukmergė

     

     1.  T v i r t i n u  UAB „Ukmergės vandenys“ 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programą ir 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą (pridedama).

     2.  S k i r i u  atsakingu už korupcijos prevencijos vykdymą atsakingu asmeniu viešųjų pirkimų organizatorių Rimą Zvėgą.

     3.    Šio įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

 

Direktorius                                                                                                                                        Rimas Arlinskas

  

 


 

 

                                                                                                                   

                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“

                                                                                                            Korupcijos prevencijos programos priedas

                                                                                                            UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                            2017-09-29 d. Įsakymas Nr. V- 055

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO

2017-2019 METAIS PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Priemonė

Vykdytojas

Įvykdymo terminas

Vertinimo kriterijai

1.

Paskirti asmenį (-is), atsakingus už korupcijos ir prevencijos vykdymą.

Direktorius

2017m. spalio mėn.

Paskirtas asmuo (-enys), atsakingas (-i) už korupcijos ir kontrolės vykdymą.

2.

Parengti ir patvirtinti UAB „Ukmergės vandenys“ prevencijos Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą.

1.Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2. Direktorius

2017m. spalio mėn.

Parengta Programa ir jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planas.

3.

Pateikti Programą, jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą bei informaciją apie paskirtą asmenį, atsakingą už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą Ukmergės rajono savivaldybės Antikorupcijos komisijai.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas asmuo (-ys).

2017m. spalio mėn.

Pateikti nurodyti dokumentai.

4.

Skelbti UAB „Ukmergės vandenys“ interneto svetainėje Programą, jos įgyvendinimo 2017-2019 m. priemonių planą, asmens (-ų), atsakingo (-ų) už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą, duomenis ir kontaktus.

Informacinių technologijų specialistas.

2017m. spalio mėn.

Paskelbta nurodyta informacija.

5.

Gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą, nedelsiant informuoti bendrovės direktorių.

1.Pranešimą gavęs bendrovės administracijos darbuotojas.

2.Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Gavus pranešimą.

Pateiktų pranešimų bendrovės direktoriui skaičius

6.

Analizuoti gautus pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių ir spręsti dėl Programos įgyvendinimo priemonių plano papildymo (pakeitimo).

1.Direktorius.

2. Už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

3.Direktoriaus pavaduotojas.

4.Padalinių vadovai.

5.Personalo inspektorė.

Gavus pasiūlymus.

Analizuotų pasiūlymų skaičius.

7.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti informaciją apie bendrovės darbuotojus, kurie pripažinti padarę korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Informacinių technologijų specialistas.

Per 10 darbo dienų nuo informacijos gavimo.

Paskelbtų informacijų skaičius.

8.

Siųsti už korupcijos  prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingą asmenį (-is), kitus darbuotojus į seminarus, mokymus, susitikimus korupcijos prevencijos klausimais.

Direktorius.

Gavus informaciją apie vykdomus seminarus, mokymus, susitikimus -1 kartą per metus.

Išklausytų seminarų, mokymų skaičius ir juos išklausiusių darbuotojų skaičius.

9.

Informuoti (žodžiu arba raštu) direktorių apie Programos įgyvendinimo priemonių plano vykdymą.

Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

Ne vėliau kaip iki pusmečio pirmo mėnesio 10 d.

Informacijos pateikimas direktoriui.

10.

Teikti direktoriui Pasiūlymus dėl Programos įgyvendinimo priemonių tikslinimo.

1. Už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą atsakingas (-i) asmuo (-enys).

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat (turint pasiūlymų).

Pateiktų pasiūlymų skaičius.

11.

Bendrovės interneto svetainėje skelbti viešųjų pirkimų planą.

Informacinių technologijų specialistas.

Iki einamų metų kovo 30 d.

Paskelbtas viešųjų pirkimų planas.

12.

Bendrovės interneto svetainėje patalpinti kur kreiptis, susidūrus su korupcinio pobūdžio veikla.

Direktorius.

Iki 2017 m. III ketvirčio ir nuolat.

Interneto svetainėje patalpinta informacija.

13.

Darbuotojų priėmimas į darbą.

Direktorius.

Nuolat.

Priimami nepriekaištingos reputacijos asmenys.

14.

Tikslingas bendrovės transporto naudojimas.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

15.

Tikslinga kontrolė dėl kuro panaudojimo tarnybiniam bendrovės transportui.

1.Direktorius.

2.Direktoriaus pavaduotojas.

3.Padalinių vadovai.

Nuolat.

-

16.

Tikslinga bendrovės materialinių vertybių apskaita ir tikslingas šių vertybių panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

17.

Bendrovės piniginių lėšų tikslingas panaudojimas.

Direktorius.

Nuolat.

-

 


 

 

                                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                                     UAB „Ukmergės vandenys“ direktoriaus

                                                                                                     2017-09-29 d. Įsakymu Nr. V- 055

 

 

UAB „UKMERGĖS VANDENYS“

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

 

1. UAB „Ukmergės vandenys“ 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos (toliau –Programa) tikslas yra užtikrinti korupcijos prevencijos kontrolės, antikorupcinio švietimo, informuotumo antikorupcijos temomis sistemą UAB „Ukmergės vandenys“.

2. Programoje vartojamos sąvokos:

    2.1. Korupcija –  valstybės tarnautojo ar jam prilyginto asmens elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pat pakenkiant asmenų ir valstybės interesams.

    2.2. Korupcinio pobūdžio teisės pažeidimai – korupcinio pobūdžio nusikalstama veika ir jai tapatūs pagal pobūdį, tačiau mažiau pavojingi teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, drausminė ar kitokia teisinė atsakomybė.

    2.3. Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, sudarant bei įgyvendinant atitinkamų programų sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

    2.4. Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems naudos: piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

    2.5. Viešoji paslauga – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims socialines, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.

3. Programos tikslai – išaiškinti ir šalinti bendrovėje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę bendrovės bei jos darbuotojų veiklą.

4. Programos uždaviniai – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas bendrovėje, siekiant, kad visos surenkamos piniginės lėšos būtų naudojamos pagal paskirtį ir racionaliai kokybiškoms bendrovės paslaugoms teikti, vartotojų teisėms užtikrinti, taip pat poveikis bendrovės darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

5. Korupcijos prevencijos tikslams ir uždaviniams pasiekti numatoma:

    5.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos bendrovėje programos priemonių įgyvendinimą;

    5.2. nustatyti bendrovės veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veikla, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

    5.3. tikslinti bendrovės korupcijos prevencijos programą;

    5.4. informuoti bendrovės darbuotojus apie Programos įgyvendinimą bendrovėje;

    5.5. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

    5.6. teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis užtikrinti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimą, įgyvendinimą, priežiūros kontrolę;

    5.7. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

    5.8. visokeriopai ginti bendrovės vartotojų teises, bendrovės darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

    5.9. ugdyti antikorupcinę kultūrą bendrovėje;

    5.10. informuoti visuomenę apie bendrovėje vykdomą korupcijos prevencijos programą tinklapyje www.ukvand.lt;

    5.11. skatinti bendrovės darbuotojus bei gyventojus pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimus juos daryti), teikiant bendrovės paslaugas;

    5.12. sudaryti sąlygas telefonu, anonimiškai pranešti apie korupcinius teisės pažeidimus (ar mėginimą juos daryti). Analizuoti iš gyventojų surinktą informaciją.

 

II. KORUPCIJOS BENDROVĖJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 

6. Specifinės korupcijos prielaidos:

    6.1. veikla, susijusi su viešųjų paslaugų tiekimu;

    6.2. viešieji pirkimai;

    6.3. nepakankamas naujų technologijų diegimas;

    6.4. nepakankamas kompiuterinio raštingumo ir informacinių technologijų naudojimo lygis;

    6.5. lėšų, gautų už suteiktas paslaugas tikslinis panaudojimas;

    6.6. atsakomybės stoka teikiant paslaugas.

 

III. KORUPCIJOS PREVENCIJA

 

7. Korupcijos prevencija – galimos korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos vykdymo priemonių planą, taip pat poveikis darbuotojams, siekiant atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.

8. Svarbiausi bendrieji korupcijos prevencijos programos uždaviniai:

    8.1. parengti korupcijos prevencijos (kovos su korupcija) bendrovėje programą;

    8.2. nustatyti ir šalinti korupcijos prielaidas;

         8.2.1. nustatyti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

         8.2.2. nustačius korupcijos prielaidas – imtis priemonių joms pašalinti;

         8.2.3. užtikrinti veiklą reglamentuojančius teisės aktų vykdymo skaidrumą;

         8.2.4. analizuoti iš fizinių ir juridinių asmenų gaunamus skundus (prašymus, pareiškimus ir kt.).

9. Specifiniai korupcijos prevencijos uždaviniai:

    9.1. užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę;

    9.2. užtikrinti teikiamų paslaugų skaidrumą;

    9.3. užtikrinti paslaugų teikimo ir ekonominio veiksmingumo kontrolę;

    9.4. sukurti visiems prieinamą informacijos apie teikiamas paslaugas sistemą;

    9.5. užtikrinti korupcijos prevencijos priemonių taikymą ir tinkamą šios programos priemonių įgyvendinimo administravimą bei kontrolę.

 

IV. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

10. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

    10.1. sudaryti sąlygas bendrovės darbuotojams, kitiems gyventojams anonimiškai pranešti bendrovės administracijai savo įtarimus dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

    10.2. tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl bendrovės darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir savo kompetencijos ribose atlikti tyrimus;

    10.3. išaiškinus ar pasitvirtinus informacijai apie korupcijos faktą bei esant įtarimui dėl galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, apie tai informuoti bendrovės administraciją.

 

V. SIEKIAMI REZULTATAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

11. Programa siekiama tokių rezultatų:

    11.1. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę bendrovėje;

    11.2. padidinti nepakantumą korupcijai;

    11.3. pagerinti korupcijos prevencijos bendrovėje organizavimą;

    11.4. padidinti visuomenės pasitikėjimą bendrovės teikiamomis paslaugomis;

12.  Korupcijos prevencijos bendrovėje programos ir jos įgyvendinimo priemonių vykdymas ir kontrolė vertinami pagal šiuos rodiklius:

    12.1. atliktų korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimų skaičių;

    12.2. įvykdytų programos įgyvendinimo priemonių plano priemonių skaičių;

    12.3. neįvykdytų programos įgyvendinimo, priemonių plano priemonių skaičių;

    12.4. programos įgyvendinimo, priemonių plano įgyvendinimo nustatytais terminais;

    12.5. parengtų naujų ir atnaujintų korupcijos prevencijos programų ir įgyvendintų programos priemonių skaičiaus pokytį;

    12.6. asmenų, pranešusių apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus, skaičiaus pokytį;

    12.7. ištirtų pažeidimų, susijusių su korupcija, skaičių;

    12.8. anonimiškų ir oficialių pranešimų apie įtarimus pažeidimus santykį.

13. Kiekviena konkreti programos įgyvendinimo priemonių plano priemonė vertinama pagal programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.

 

VI. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS

 

14. Korupcijos prevencijos programos bendrovėje uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.

15. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo bendrovė.

  


 

 

Apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas bendrovėje, pirmiausia galima informuoti bendrovės direktorių: telef. 8 (340) 63135

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą:
• Elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307;
• Karštuoju telefonu (8 5) 266 3333;
• Palikti pranešimą STT svetainėje www.stt.lt.
• Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba Tarnybos teritoriniuose padaliniuose: Kaune, Spaustuvininkų g. 7; Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22, Tel. 8 45 510171, el. p. panevezys@stt.lt; Šiauliuose, Vilniaus g. 140; Klaipėdoje, Pilies g. 12A.

Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje http://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/praneskite-apie-korupcija/.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

 

„BENDRIEJI KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS VERTINIMO KRITERIJAI“

 

Kriterijus

Taip

Ne

Pastabos

1.

Ar įmonė yra priėmusi vidaus dokumentą, kuriuo patvirtinamas įmonės įsipareigojimas netoleruoti korupcijos (atsparumo korupcijai politiką)?

Jeigu įmonėje yra patvirtintas toks dokumentas, pastabų skiltyje nurodykite jo pavadinimą.

 

+

 

Priemonių planas ir korupcijos prevencijos programa

2.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar darbuotojai yra su juo supažindinti?

+

 

 

 

 

3.

Jeigu įmonėje yra patvirtintas klausime Nr. 1 minimas dokumentas, ar jis paskelbtas viešai įmonės interneto svetainėje?

+

 

 

4.

Ar įmonė turi darbuotojų etikos ir (ar) elgesio kodeksą?

+

 

 

5.

Ar įmonėje nustatyta dovanų ar paslaugų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas,taip pat reprezentacijai skirtų dovanų teikimo ir gavimo politika / tvarka / gairės?

 

+

 

 

 

6.

Ar įmonės interneto svetainėje yra sukurta skiltis „Korupcijos prevencija“?

+

 

 

7.

Ar paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už antikorupcinės aplinkos kūrimą įmonėje?

+

 

 

8.

Ar organizuojamas darbuotojų antikorupcinis švietimas (antikorupcinio sąmoningumo didinimas)?

+

 

 

9.

Ar organizuojamas darbuotojų, atsakingų už korupcijos prevenciją, mokymas korupcijos prevencijos klausimais?

+

 

 

10.

Ar įmonėje periodiškai (bent kartą per metus) atliekamas korupcijos / sukčiavimo / kitų neteisėtų veiksmų rizikos vertinimas?

 

+

 

11.

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta teigiamai, ar atliekamas vertinimas yra dokumentuojamas?

Jeigu į klausimą Nr. 10 atsakyta neigiamai, šios skilties nepildyti.

 

 

 

12.

Ar įmonėje yra paskirtas asmuo (padalinys), atsakingas už vidaus pranešimų kanalą pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą (jei nesinaudojama vadovaujančios institucijos vidaus pranešimu kanalu)?

 

+

 

 

13.

Ar įmonėje nustatyta tvarka, kaip tiriami vidaus pranešimu kanalu gauti pranešimai ir užtikrinamas pranešimus pateikusio asmens konfidencialumas?

 

+

 

 

14.

Ar įmonėje yra sudarytas sąrašas pareigybių, kuriasužimantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus?

+

 

 

15.

Ar įmonėje organizuojama viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėsena ir kontrolė?

+

 

 

16.

Ar įmonėje yra reglamentuota nusišalinimokilusinteresųkonfliktuitvarka?

+

 

 

17.

Ar įmonės darbuotojai yra mokomi, kaip ir kada reikiadeklaruoti privačius interesus?

+

 

 

18.

Ar įmonė turi pasitvirtinusi viešųjų pirkimų (toliau –VP) poreikionustatymą, planavimą, organizavimą ir vykdymą, sutarčių vykdymą irVP prevencinę kontrolę reglamentuojančius dokumentus?

 

+

 

 

19.

Ar įmonė užtikrina, kadVP procese dalyvaujantys asmenys laikytųsinešališkumo?

+

 

 

20.

Ar yra paskirtasVP prevencinę kontrolę vykdantis asmuo ir apibrėžtos jo funkcijos?

+