Kokybės vadybos sistema

    UAB „UKMERGĖS VANDENYS“ sukūrė, įformino dokumentais, įgyvendina ir prižiūri Kokybės vadybos, Aplinkosaugos vadybos, Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą (KAD) ir nuolat gerina jos rezultatyvumą pagal standartų LST EN ISO 9001:2008, LST EN ISO 14001:2004 bei OHSAS 18001:2007 reikalavimus.

    KAD vadybos sistema įpareigoja įmonę būti atsakinga už darbuotojų saugą ir sveikatą, aplinkos apsaugą, kokybę, atitikti augančius aplinkos apsaugos ir kokybės poreikius, užtikrinanti atitikimą normatyviniams ir teisiniams aplinkos apsaugos, kokybės ir įmonės vykdomos veiklos reikalavimams.

    KAD leidžia įmonei gerinti atliekamų darbų ir teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas bei valdyti trumpalaikius ir ilgalaikius jos veiklos, teikiamų paslaugų poveikius aplinkai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

    Įmonė, laikydamasi savo KAD politikos, yra įsipareigojusi nuolat gerinti kokybę, aplinkos apsaugą bei darbuotojų saugą ir sveikatą, laikydamasi veiklą reglamentuojančių teisinių reikalavimų, tausodama gamtinius išteklius, mažindama atliekų susidarymą ir taršą neigiamą poveikį aplinkai.

    2014 m. lapkričio mėn. UAB "Det Norske Veritas" atliko įmonės vadybos sistemos atitikties standartų reikalavimams auditą, jos efektyvumo įvertinimą bei įmonės gebėjimą atitikti įstatyminius, norminius ir sutartinius reikalavimus ir pasiekti nustatytus tikslus. Sertifikavimo sritis

– GERIAMOJO VANDENS TIEKIMAS, NUOTEKŲ TVARKYMAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ TINKLŲ  STAYBA

Sertifikavimo metu UAB „Ukmergės vandenys“ pripažinta atitinkanti vadybossistemos standartus ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

      2017 m lapkričio mėn. UAB „DNV GL Lietuva“ atlikusi įmonės kokybės vadybos ir aplinkosaugos vadybos sistemų persertifikavimo auditą, patvirtino jų atitiktį naujiems ISO 9001:2015 ir ISO 14001:2015 standartų reikalavimams.

      2017 m  lapkričio 23 d. įmonei buvo išduoti nauji DNV GL Business Assurance Finland Oy AB sertifikatai: