Duomenų sauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Ukmergės vandenys“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

 

Advokatų profesinė bendrija "APB Protego"

Žvejų g. 14A, LT- 09310, Vilnius,

tel. +370 694 90339,

el. paštas  duomenu.apsauga@protego.lt
ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ


ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS


KLIENTŲ APTARNAVIMO TELEFONU IR ELEKTRONINIU PAŠTU TVARKA


VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


INTERNETO SVETAINĖS PRIVATUMO POLITIKA